42. Bieg Lechitów

Regulamin Biegów Młodzieżowych

I. Organizatorzy
1. Organizatorami imprezy są:
 Urząd Miejski w Gnieźnie,
 Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 Szkolny Związek Sportowy
 Klub Sportowy Altom Gniezno
2. Patronat nad biegami młodzieżowymi objął URBiS
II. Cel
 upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży
 promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gniezna i okolic,
 upamiętnienie historii początków Państwa Polskiego
 promocja Szlaku Piastowskiego
III. Termin i miejsce
 Biegi odbędą się w dniu 15 września 2019 roku (niedziela) – start i meta biegów młodzieżowych usytuowane będą na pl. Św. Wojciecha przy ul. Łaskiego, skąd o godz. 9:30 na miejsca startu poszczególne grupy będą rozprowadzane przez sędziów z tabliczkami określającymi długość dystansu oraz kategorię wiekową. Miejsca startu usytuowane będą na alejach spacerowych przy jeziorze Jelonek, następnie ul. Jeziorną, ul. Łaskiego i na metę na pl. Św. Wojciecha.
 Zbiórka uczestników biegów młodzieżowych do godz. 09:30 – pl. Św. Wojciecha – obowiązkowo w otrzymanych w ramach pakietu startowego okolicznościowych koszulkach (dotyczy również uczestnictwa w biegu – osoba bez koszulki nie zostanie sklasyfikowana).
IV. Zgłoszenia i wpisowe
Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.bieglechitow.pl (zakładka „biegi młodzieżowe”) w nieprzekraczalnym terminie
9 września 2019 r. (poniedziałek) do godz. 22:00. Z uwagi na konieczność wydrukowania imiennych numerów startowych oraz przygotowanie pakietów
startowych nie ma możliwości zapisania się do biegu po tym terminie.
Udział w biegach młodzieżowych 42. Biegu Lechitów 2019 jest odpłatny – 10 zł
– każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy zawierający:
 pamiątkowy, imienny numer startowy z chipem,
 okolicznościową koszulkę,
 pamiątkowy, odlewany medal,
 na mecie: drożdżówka, woda mineralna.
Płatność możliwa poprzez formularz na stronie internetowej www.bieglechitow.pl.
Obowiązuje limit do 750 uczestników.
Odbiór pakietów startowych dla osób niepełnoletnich możliwy jest wyłącznie przez opiekunów prawnych lub nauczyciela wychowania fizycznego/trenera klubowego w Biurze Zawodów Biegów Młodzieżowych: Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie i będzie czynne w sobotę 14 września 2019 r. w godzinach 18:00 – 21:00 (z obowiązkowym odbiorem numerów startowych i pakietów przez mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego) i w dniu zawodów 15 września 2019 r. od godziny 7:00 do 9:00 (wyłącznie dla zawodników spoza terenu Miasta Gniezna
i powiatu gnieźnieńskiego).
V. Warunki uczestnictwa
1. W biegach mogą brać udział wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego,
którzy zgłosili swój udział i zostali zarejestrowani na listę startową,
2. Do biegów młodzieżowych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez opiekuna prawnego, oświadczenie o zdolności do
udziału w biegu oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie
przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne
pełnomocnictwo (np. nauczyciel wychowania fizycznego), umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych
oświadczeń przez uczestnika biegów młodzieżowych. W tym celu zaleca się sporządzenie pełnomocnictwa o treści zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie organizatora (www.bieglechitow.pl)
3. Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka  wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami,
możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się
podjąć to ryzyko.
4. Uczestnicy biegów młodzieżowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania
poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
5. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w biegach osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych do nordic walking, itp., startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.
6. Opiekun i uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom Organizatora.
7. Opiekun jest odpowiedzialny za zgłoszenie Organizatorowi każdego ewentualnego wypadku uczestnika mającego miejsce w czasie trwania imprezy.
8. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przeprowadzenie biegów młodzieżowych 42. Biegu Lechitów 2019 jest Marek Szczepanowski – inspektor
Zespołu ds. Sportu Urzędu Miejskiego w Gnieźnie (tel. 61/426-04-62 lub 603-163-522 e-mail: szczepanowski@gniezno.eu )

Klub Altom © 2019. All rights reserved.