Regulamin Biegi Młodzieżowe 17.09.2023

I. Organizatorzy

 1. Organizatorami imprezy są:
 • Urząd Miejski w Gnieźnie,
 • Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Klub Sportowy Altom Gniezno
 1. Patronat nad biegami młodzieżowymi objął URBiS sp. z o.o.

II. Cel

 • upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży
 • promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gniezna i okolic,
 • upamiętnienie historii początków Państwa Polskiego
 • promocja Szlaku Piastowskiego

III. Termin i miejsce

 • Biegi odbędą się w dniu 17 września 2023 roku (niedziela). Rozpoczęcie imprezy i meta biegów młodzieżowych usytuowane będą na pl. Św. Wojciecha przy ul. Łaskiego, skąd o godz. 9:15 na miejsca startu poszczególne grupy będą rozprowadzane przez sędziów z tabliczkami określającymi długość dystansu.
 • Miejsca startu usytuowane będą na alejach spacerowych przy jeziorze Jelonek od strony I LO i Muzeum Początków Państwa Polskiego, następnie ul. Łaskiego na metę na pl. Św. Wojciecha.
 • Zbiórka uczestników biegów młodzieżowych do godz. 09:00 – pl. Św. Wojciecha – obowiązkowo w otrzymanych w ramach pakietu startowego okolicznościowych koszulkach z dobrze umocowanym numerem startowym z przodu na piersi.

IV. Limit uczestników

Obowiązuje limit do 500 uczestników.

V. Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia można dokonać:

 • Elektronicznie do 14.09.2023 za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem bieglechitow.pl (zakładka Biegi Młodzieżowe)
 • bezpośrednio w biurze zawodów (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 500 zgłoszonych i opłaconych uczestników).
 • W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.

Udział w biegach młodzieżowych 46. Biegu Lechitów 2023 jest odpłatny:

 • Opłata startowa wynosi 30 zł
 • w biurze zawodów 16 września 2023, pod warunkiem nie wyczerpania limitu miejsc opłata startowa wynosi 50 zł (słownie pięćdziesiąt złotych)

 W ramach powyższych opłat każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy zawierający:

 • numer startowy z chipem
 • okolicznościową koszulkę,
 • na mecie: pamiątkowy, odlewany medal oraz drożdżówka, woda mineralna.

Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji.

W przypadku rezygnacji, możliwy jest zwrot opłaty tylko do 14 dni od daty wpłaty.

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowana opłatą startową.

VI. Odbiór pakietów startowych

 • Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika/rodzica/opiekuna/nauczyciela biletu na bieg z QR kodem w Biurze Zawodów. Bilet na bieg z QR kodem zostanie wysłany na email po dokonaniu pełnego zgłoszenia zawodnika*

* pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

 • Odbiór pakietów startowych dla osób niepełnoletnich możliwy jest wyłącznie przez opiekunów prawnych lub nauczyciela wychowania fizycznego/trenera klubowego w Biurze Zawodów Biegów Młodzieżowych.
 • Odbiór pakietu startowego przez inną osobę jest możliwy również za okazaniem biletu na bieg z QR kodem. Posiadanie biletu z QR kodem innego biegacza jest jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru pakietu startowego.

WAŻNE!

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

VII. Biuro zawodów Biegów Młodzieżowych

Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie i będzie czynne:

 • w sobotę 16 września 2023 r. w godzinach 16:00 – 20:00 (z obowiązkowym odbiorem numerów startowych i pakietów przez mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego)
 • w dniu zawodów 17 września 2023 r. od godziny 7:30 do 9:00 na pl. Św. Wojciecha (wyłącznie dla zawodników spoza terenu Miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego).

VII. Klasyfikacje i nagrody

Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą wg roczników zgodnie z harmonogramem.

W kategoriach 2005-2008, 2009-2010, 2011-2012 wspólnie wystartują dziewczęta z chłopcami, ale klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla kategorii dziewcząt i chłopców

Nagrody:

W każdej klasyfikacji nagradzane będą miejsca od 1 do 3. Dla najlepszej trójki przewidziane są nagrody rzeczowe, a za zajęcie 1. miejsca puchar.

VIII. Warunki uczestnictwa

 1. W biegach mogą brać udział wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali zarejestrowani na listę startową,
 2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do biegów młodzieżowych jest jednoznaczne z akceptacją przez opiekuna prawnego regulaminu oraz zdolności dziecka do udziału w biegu.
 3. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej bilet z kodem QR (np. nauczyciel wychowania fizycznego), umocowujący należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez uczestnika biegów młodzieżowych.
 4. Kategorie wiekowe i dystanse precyzuje harmonogram biegów młodzieżowych stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Organizator nakłada obowiązek startu w biegach młodzieżowych w koszulce będącej elementem pakietu startowego. Osoby, które wystartują w innej koszulce nie będą klasyfikowane i nie otrzymają medalu.
 6. Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci),
  a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 7. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 8. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy.
 9. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
 10. Uczestnicy biegów młodzieżowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 11. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w biegach osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych do nordic walking, itp., startu
  z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków,
  a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.
 12. Opiekun i uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom Organizatora.
 13. Opiekun jest odpowiedzialny za zgłoszenie Organizatorowi każdego ewentualnego wypadku uczestnika mającego miejsce w czasie trwania imprezy.
 14. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi przed ich startem w biegu oraz po ukończeniu biegu.
 15. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przeprowadzenie biegów młodzieżowych 46. Biegu Lechitów 2023 jest Leszek Hęś (tel. 783 819 871, email: lks.atleta.gniezno@gmail.com)

Klub Altom © 2024. All rights reserved.