Regulamin Biegi Młodzieżowe 18.09.2022

I. Organizatorzy

 1. Organizatorami imprezy są:
 • Urząd Miejski w Gnieźnie,
 • Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Klub Sportowy Altom Gniezno
 1. Patronat nad biegami młodzieżowymi objął URBiS sp. z o.o.

II. Cel

 • upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży
 • promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gniezna i okolic,
 • upamiętnienie historii początków Państwa Polskiego
 • promocja Szlaku Piastowskiego

III. Termin i miejsce

 • Biegi odbędą się w dniu 18 września 2022 roku (niedziela), rozpoczęcie imprezy i meta biegów młodzieżowych usytuowane będą na pl. Św. Wojciecha przy ul. Łaskiego, skąd o godz. 9:15 na miejsca startu poszczególne grupy będą rozprowadzane przez sędziów z tabliczkami określającymi długość dystansu. Miejsca startu usytuowane będą na alejach spacerowych przy jeziorze Jelonek od strony I LO i Muzeum Początków Państwa Polskiego, następnie ul. Łaskiego na metę na pl. Św. Wojciecha.
 • Zbiórka uczestników biegów młodzieżowych do godz. 09:00 – pl. Św. Wojciecha – obowiązkowo w otrzymanych w ramach pakietu startowego okolicznościowych koszulkach z dobrze umocowanym numerem startowym z przodu na piersi.

IV. Zgłoszenia i wpisowe

Zgłoszenia należy dokonywać wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.bieglechitow.pl (zakładka „biegi młodzieżowe”) w terminie do 15 września 2022 r. (czwartek) .
Osoby, które zgłoszą się do 12 września 2022 r. włącznie otrzymają imienny numer startowy. Zgłaszający się do biegów młodzieżowych po tym terminie będą posiadać numer startowy bezimienny.
Zapisy internetowe możliwe są do 15 września 2022 r. Jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, będzie możliwy zapis również w Biurze zawodów biegów młodzieżowych.

Udział w biegach młodzieżowych 45. Biegu Lechitów 2022 jest odpłatny:

 • w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. 15 zł (słownie: piętnaście złotych),
 • w terminie do 31 lipca 2022 r. 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych),
 • w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych),
 • w terminie do dnia 15 września 2022 r.– 30 zł (słownie trzydzieści złotych),
 • w biurze zawodów 17 września 2022, pod warunkiem nie wyczerpania limitu miejsc – 30 zł (słownie trzydzieści złotych)

 W ramach powyższych opłat każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy zawierający:

 • pamiątkowy, imienny numer startowy z chipem, (imienny numer startowy otrzymają osoby, które zapiszą się do 12 września 2022 r,)
 • okolicznościową koszulkę,
 • pamiątkowy, odlewany medal,
 • na mecie: drożdżówka, woda mineralna.

Płatność możliwa poprzez formularz na stronie internetowej www.bieglechitow.pl. Obowiązuje limit do 500 uczestników.

Odbiór pakietów startowych dla osób niepełnoletnich możliwy jest wyłącznie przez opiekunów prawnych lub nauczyciela wychowania fizycznego/trenera klubowego w Biurze Zawodów Biegów Młodzieżowych.

Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie i będzie czynne w sobotę 17 września 2022 r. w godzinach 16:00 – 20:00 (z obowiązkowym odbiorem numerów startowych i pakietów przez mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego) i w dniu zawodów 18 września 2022 r. od godziny 7:30 do 9:00 na pl. Św. Wojciecha (wyłącznie dla zawodników spoza terenu Miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego).

V. Warunki uczestnictwa

 1. W biegach mogą brać udział wszyscy chętni nie mający przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego, którzy zgłosili swój udział i zostali zarejestrowani na listę startową,
 2. Do biegów młodzieżowych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez opiekuna prawnego, oświadczenie o zdolności do udziału w biegu oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów. Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo (np. nauczyciel wychowania fizycznego), umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez uczestnika biegów młodzieżowych. W tym celu zaleca się sporządzenie pełnomocnictwa o treści zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie organizatora (bieglechitow.pl)
 3. Kategorie wiekowe i dystanse precyzuje harmonogram biegów młodzieżowych stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Organizator nakłada obowiązek startu w biegach młodzieżowych w koszulce będącej elementem pakietu startowego. Osoby, które wystartują w innej koszulce nie będą klasyfikowane i nie otrzymają medalu.
 5. Zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 6. Uczestnicy biegów młodzieżowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, zabrania się startu w biegach osobom poruszającym się o kijkach trekkingowych do nordic walking, itp., startu z wózkami joggingowymi oraz startu na wszelkich innych typach wózków, a także startu ze zwierzętami. Osoby, które nie zastosują się do zaleceń wskazanych powyżej zostaną zdyskwalifikowane, niezależnie od powyższego zobowiązane są opuścić trasę biegu.
 8. Opiekun i uczestnicy mają obowiązek podporządkowania się poleceniom Organizatora.
 9. Opiekun jest odpowiedzialny za zgłoszenie Organizatorowi każdego ewentualnego wypadku uczestnika mającego miejsce w czasie trwania imprezy.
 10. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przeprowadzenie biegów młodzieżowych 45. Biegu Lechitów 2022 jest Marek Szczepanowski 603-163-522 e-mail: marek.szczepanowski@1lo.gniezno.pl)

Klub Altom © 2023. All rights reserved.