I. Organizatorzy

 1. Organizatorami imprezy są:
 • Urząd Miejski w Gnieźnie,
 • Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • Klub Sportowy Altom Gniezno
 1. Patronat nad biegami młodzieżowymi objął URBiS sp. z o.o.

II. Cel

 • upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci
  i młodzieży
 • zachęcenia dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej
 • promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia
 • upamiętnienie historii początków Państwa Polskiego

III. Termin i miejsce

 • Biegi odbędą się w dniu 15 września 2024 roku (niedziela) w ramach Biegu Lechitów. Rozpoczęcie imprezy i meta biegów młodzieżowych usytuowane będą na pl. Św. Wojciecha przy ul. Łaskiego w Gnieźnie, skąd na miejsca startu poszczególne grupy będą rozprowadzane przez sędziów z tabliczkami określającymi długość dystansu.
 • Miejsca startu poszczególnych dystansów usytuowane będą wzdłuż ulicy Poznańskiej z przebiegiem trasy przez ul. Łaskiego i metą na pl. Św. Wojciecha.
 • Zbiórka uczestników biegów młodzieżowych wg. Harmonogramu na placu Św. Wojciecha – obowiązkowo w otrzymanych w ramach pakietu startowego okolicznościowych koszulkach z dobrze umocowanym numerem startowym z przodu na piersi.

  IV. Limit uczestników

  Przewidziano limit 350 uczestników.

  V. Zgłoszenia i wpisowe

  1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego oraz dokonanie opłaty startowej. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odbywa się w formie elektronicznej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  2. Rejestracja bez opłaty nie jest rezerwacją miejsca do udziału w Biegu.
  3. Zgłoszenia można dokonać:
  • Elektronicznie do 12.09.2024 za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem bieglechitow.pl (zakładka Biegi Młodzieżowe)
  • bezpośrednio w biurze zawodów (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 350 zgłoszonych i opłaconych uczestników)

  W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone lub organizator zdecyduje o dodatkowej puli miejsc.

  1. Opłata startowa wynosi:
  • 30 zł
  • 50 zł w Biurze Zawodów – 14 września, pod warunkiem dostępności miejsc

  Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji.

  W przypadku rezygnacji, możliwy jest zwrot opłaty tylko do 14 dni od daty wpłaty.

  Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową

  1. W ramach powyższych opłat każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy zawierający:
  • numer startowy z chipem
  • okolicznościową koszulkę (uwaga: wybór rozmiaru koszulki będzie możliwy w biurze zawodów)
  • na mecie: pamiątkowy, odlewany medal oraz drożdżówka, woda mineralna.

  VI. Odbiór pakietów startowych

  • Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez rodzica/opiekuna prawnego/nauczyciela/trenera biletu na bieg z QR kodem w Biurze Zawodów. Bilet na bieg z QR kodem zostanie wysłany przez Datasport na email podany w formularzu po dokonaniu pełnego zgłoszenia zawodnika

  * pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

  WAŻNE!

  Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.

  VII. Biuro zawodów Biegów Młodzieżowych

  Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie i będzie czynne:

  • w sobotę 14 września 2024 r. w godzinach 16:00 – 20:00 (z obowiązkowym odbiorem numerów startowych i pakietów przez mieszkańców Gniezna
   i powiatu gnieźnieńskiego)
  • w dniu zawodów 15 września 2024 r. od godziny 7:30 do 9:00 na pl. Św. Wojciecha (wyłącznie dla zawodników spoza terenu Miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego).

  VIII. Klasyfikacje i nagrody

  Wszystkie klasyfikacje prowadzone będą wg roczników zgodnie z harmonogramem.

  W kategoriach 2010-2011, 2012-2013 wspólnie wystartują dziewczęta z chłopcami, ale klasyfikacja będzie prowadzona oddzielnie dla kategorii dziewcząt i chłopców

  Nagrody:

  W każdej klasyfikacji nagradzane będą miejsca od 1 do 3.

  Dla najlepszej trójki przewidziane są karty podarunkowe do Decathlon i za zajęcie I miejsca puchar.

  IX. Oświadczenie o stanie zdrowia

  1. Rodzic/opiekun uczestnika Biegu zgłaszając dziecko do biegu akceptuje regulamin, który zawiera poniższe punkty:

  a. Podpisując ww. oświadczenie, rodzic/opiekun wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy.

  b. Rodzic/opiekun oświadcza, że uczestnik Biegu (dziecko) zdolny jest do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem
  w Biegu mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Rodzic/opiekun uczestnika Biegu rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Biegu.

  c. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania Biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.

  2. Organizator zaleca Uczestnikom Biegu wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

  X. Postanowienia końcowe

  1. Kategorie wiekowe i dystanse precyzuje harmonogram biegów młodzieżowych stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

  2. Organizator nakłada obowiązek startu w biegach młodzieżowych w koszulce będącej elementem pakietu startowego. Osoby, które wystartują w innej koszulce nie będą klasyfikowane i nie otrzymają medalu.

  3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki/bluzy. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

  4. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę biegu.

  5. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników, w tym korzystania z kijków Nordic Walking. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

  6. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

  7. Uczestnicy biegów młodzieżowych zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz bezwzględnego wykonywania poleceń służb odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym, w tym Policji i Straży Miejskiej, a także służb zabezpieczających trasę biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji.

  8. Rodzic/Opiekun jest odpowiedzialny za zgłoszenie Organizatorowi każdego ewentualnego wypadku uczestnika mającego miejsce w czasie trwania imprezy.

  9. Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi przed ich startem w biegu oraz po ukończeniu biegu.

  10. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu informacji dotyczących Biegu oraz innych wydarzeń organizowanych przez Organizatora.

  11. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie  lub transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania.

  12. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom powiązanym prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań przedstawiających Uczestników, które mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach: telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe  na potrzeby reklamowe i promocyjne. Rodzic/Opiekun prawny Uczestnika oświadcza, iż Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z działaniami opisanymi w niniejszym punkcie, udzielając tym samym nieograniczonej licencji na używanie wizerunku, wypowiedzi, informacji bez powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

  13. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
  O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej Biegu.

  14. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

  15. Biegi młodzieżowe przeprowadzi Akademia Lekkoatletyczna Tomasza Szymkowiaka (osoba do kontaktu Tomasz Szymkowiak tel. 517 353 020 email: tomasz.szymkowiak25@wp.pl)