Regulamin 42. Biegu Lechitów

I. Organizator:
Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno tel. 667 323 801 e-mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl
Współorganizatorzy: Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miejski w Gnieźnie, tel. (61) 424 86 00
Instytucje wspierające:
 Urząd Miejski w Gnieźnie
II. Termin:
15.09.2019 r. godz. 11:00
III. Trasa:
Dystans 21,097 km, start Ostrów Lednicki w Dziekanowicach, meta na Placu Św.Wojciecha w Gnieźnie, asfalt, kostka brukowa (2%). Trasa posiada atest PZLA.
Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.
IV. Uczestnictwo:
1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej. Przekazanie Formularza Rejestracyjnego odbywa się w formie elektronicznej na stronie internetowej lub bezpośrednio w Biurze Zawodów. Wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i dokonanie Opłaty Startowej, o której mowa w punkcie VI/1. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego istnieje podejrzenie, że został wypełniony niezgodnie z prawdą, oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, wobec którego istnieje uzasadnione przekonanie, że naruszył warunki niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 3500 Uczestników Biegu. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.
3. Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Pełna informacja RODO znajduje się w p. IX tego Regulaminu (Polityka prywatności).
4. Odbiór Pakietu Startowego. Po złożeniu Formularza Rejestracyjnego oraz uiszczeniu Opłaty Starowej Uczestnik otrzyma Pakiet Startowy przygotowany przez Organizatora. Odbiór Pakietów Startowych odbędzie się w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia. W celu odbioru Pakietu Startowego i Numeru
Startowego należy posiadać ze sobą dokument tożsamości zgodny z danymi podanymi przy rejestracji oraz podpisać formularz rejestracyjny. Pakiet Startowy
może również odebrać osoba upoważniona z własnym dowodem tożsamości oraz podpisanym oświadczeniem. Formularz oświadczenia będzie dostępny na stronie
www.bieglechitow.pl Organizator nie ponosi wobec Uczestnika jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z nieodebraniem przez Uczestnika Pakietu
Startowego lub jakiegokolwiek z jego elementów.
5. Ubezpieczenie. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi
medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny
obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu
w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz
dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę
Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego  z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem
ze strony Organizatora.
6. Ograniczenia wiekowe. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 15.09.2001r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 18 lat. W trakcie rejestracji
Uczestnik musi posiadać dowód tożsamości w celu weryfikacji danych, w tym daty urodzenia.
7. Udział w Biegu osób niepełnosprawnych. W Biegu mogą startować osoby niepełnosprawne, obowiązuje je również limit czasowy 3 godziny. Organizator
nie dopuszcza udziału osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Organizator nie będzie prowadził osobnej kwalifikacji dla uczestników niepełnosprawnych.
8. Inne ograniczenia dotyczące udziału w Biegu. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
Ze względu na charakter Biegu zabrania się startu z kijami (trekingowymi i Nordic Walking). Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających,
dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie Biegu. Organizator zastrzega
sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
9. Numer musi być umocowany wyłączni z przodu stroju startowego. Brak numeru, nieprawidłowe umocowanie lub jego modyfikacja będą skutkowały
dyskwalifikacją. Osoby, które pobiegną z numerem innej osoby bez wcześniejszego przepisania zostaną zdyskwalifikowane oraz nie zostaną dopuszczone do kolejnych edycji Biegu. Dotyczy to również osoby, która numer przekazała.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
11. Protesty można składać wyłącznie pisemnie, po wpłaceniu kaucji 100 PLN, do Sędziego Głównego w ciągu 1 godziny od zakończenia biegu. Inne formy nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja nie podlega zwrotowi.
12. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zawodów z przyczyn nie zależnych od organizatora (np. klęka żywiołowa, wprowadzenia żałoby narodowej, stanu wyjątkowego itp.) koszty opłaty startowej nie będą zwracane.
V. Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonać:
– za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem www.bieglechitow.pl oraz www.maratonypolskie.pl
– bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa III LO w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 :
▪ w sobotę 14.09.2019 r. w godzinach 18:00 – 21:00
▪ w dniu zawodów 15.09.2019 r. od godziny 7:00 do 9:00
(pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 3500 zgłoszonych i opłaconych uczestników)
W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.
Nieprawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.
Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowana opłatą startową.
Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.
VI. Opłata startowa:
Opłata startowa wynosi:
– dla pierwszych 1000 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia dnia *
lub do 28 lutego 2019 r. 70 zł
– dla kolejnych 1000 osób (1001–2000), które dokonają pełnego zgłoszenia*
80 zł
– dla kolejnych 1000 osób (2001- 3000), które dokonają pełnego zgłoszenia*
90 zł
– dla kolejnych 500 osób (3001- 3500), które dokonają pełnego zgłoszenia*
90 zł
– dla osób powyżej 65 lat, które dokonają pełnego zgłoszenia* do 28.02.2018
50 zł
* pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej
– w Biurze Zawodów 14-15.09.2019 r. – dla wszystkich wynosi 150 złotych bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 3500 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

UWAGA! Wszyscy którzy zgłoszą się po 01.09.2019r. nie otrzymają w pakiecie koszulki .

Pakiet startowy zawiera numer startowy z chipem, agrafki, okolicznościową koszulkę oraz gadżety ( szczegóły na stronie biegu www.bieglechitow.pl).
Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji. W przypadku rezygnacji, możliwy jest zwrot opłaty tylko do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. Po tym terminie jest możliwość scedowania własnej opłaty startowej
na inna osobę, jednak nie później niż 17 sierpnia 2019 r. Można tego dokonać logując się na własnym profilu formularza zgłoszeniowego lub kontakt z firmą DATASPORT.
Przepisanie – scedowanie opłaty startowej na inną osobę możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł do dnia 17.08.2019 (później nie będzie to możliwe)
We wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniami i opłatami oraz przepisaniem pakietów prosimy o kontakt: z firmą DATASPORT (www.datasport.pl; biuro@datasport.pl )
Uczestnik dokonujący płatności za pośrednictwem strony internetowej musi we własnym zakresie zapewnić sobie stabilne łącze internetowe oraz odpowiedni
poziom bezpieczeństwa komputera, za pomocą którego dokonuje płatności.
Organizator nie odpowiada za problemy i straty wynikłe z niedotrzymania tych warunków przez Uczestnika, a szczególnie za przechwycenie przez szkodliwe oprogramowanie numerów i danych kart kredytowych oraz kodów dostępu do internetowych kont bankowych (patrz też punkt VI).
Wszelkie reklamacje i skargi dotyczące płatności będą rozpatrywane w sposób indywidualny, pod adresem: platnosci@datasport.pl
Telefony kontaktowe na stronie www.datasport.pl.
VII. Klasyfikacje i nagrody:
Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie.
– mężczyźni – open i w kategoriach wiekowych (18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat,
50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i więcej)
– kobiety – open i w kategoriach wiekowych (18-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat,
50-59 lat, 60-69 lat, 70 lat i więcej)
– gnieźnianie
– gnieźnianki
W klasyfikacji open mężczyzn i kobiet – miejsca od 1-5 pieniężne i puchary.
W kategoriach wiekowych – miejsca od 1-5 nagrody pieniężne, a za 1 miejsce puchar.
W kategoriach gnieźnianie i gnieźnianki – miejsca od 1-6 nagrody pieniężne, a za 1 miejsce puchar.
Nagrody dublują się (zwycięzca biegu jest automatycznie zwycięzcą swojej kategorii wiekowej).
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowy medal.
Warunkiem otrzymania nagród jest obecność podczas dekoracji.
Komunikat końcowy będzie dostępny na stronach www.bieglechitow.pl oraz www.maratonypolskie.pl, www.datasport.pl.
Wysokość nagród 

Open Mężczyźni

 1. 500 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski
 2. 400 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski
 3. 300 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski
 4. 250 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski
 5. 200 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski

Open Kobiety

 1. 500 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski
 2. 400 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski
 3. 300 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski
 4. 250 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski
 5. 200 PLN + sakwa denarów od OLIMP Maszyny Budowlane (100 PLN) + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski

Najlepsi gnieźnianie:

 1. 200 PLN  nagroda ufundowana przez firmę ALTOM
 2. 150 PLN nagroda ufundowana przez firmę ALTOM
 3. 100 PLN nagroda ufundowana przez firmę ALTOM
 4. 70 PLN upominek ufundowany przez firmę ALTOM
 5. 60 PLN upominek ufundowany przez firmę ALTOM
 6. 50 PLN upominek ufundowany przez firmę ALTOM

Najlepsze gnieźnianki:

 1. 200 PLN  nagroda ufundowana przez firmę ALTOM
 2. 150 PLN nagroda ufundowana przez firmę ALTOM
 3. 100 PLN nagroda ufundowana przez firmę ALTOM
 4. 70 PLN upominek ufundowany przez firmę ALTOM
 5. 60 PLN upominek ufundowany przez firmę ALTOM
 6. 50 PLN upominek ufundowany przez firmę ALTOM

kategorie wiekowe:

 1. 200 PLN 
 2. 150 PLN
 3. 100 PLN

Wierni Lechici (zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie edycje Biegu Lechitów)

Sakwa denarów ufundowana przez Prezydenta Miasta Gniezna + narody ufundowane przez firmę Altom i PKO Bank Polski

IX. Polityka prywatności:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno tel. 882044122 e-mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
Na podstawie konieczności wykonania umowy w celu:
1. W celu i na podstawie wykonania umowy (regulaminu) – czyli Twojego udziału w biegu:
○ Twojego uczestnictwa w biegu (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie
wyników, wydanie nagród itp.)
○ publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
○ dostarczania usług płatniczych
○ przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach organizowanych przez nas
○ obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz ○ kontaktu z Tobą
○ umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku wsparcia celu charytatywnego)
2. W celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na KS Altom:
○ w celach podatkowych i rachunkowych
3. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów KS Altom:
○ obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
○ kontaktu z Tobą○ przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

Na podstawie osobnej zgody w celu:
1. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
○ przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.
Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji datasport.pl oraz udziału w biegach organizowanych przez KS Altom, na które zapiszesz się przez Stronę. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.
Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w  odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
X. Uwagi końcowe:
1. Wszyscy uczestnicy biegu bezwzględnie muszą stosować się do poleceń służb zabezpieczających: policji, straży miejskiej, pożarnej i organizatora oraz poruszać
się w czasie biegu zgodnie z ich zaleceniami.
2. Organizator umożliwia bezpłatne noclegi od 14.09.2019 do 15.09.2019 w hali Gnieźnieńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Bł. Jolenty 5 (śpiwory i materace we własnym zakresie).
3. Pomoc medyczna będzie dostępna w czasie trwania biegu na Placu Św. Wojciecha.
4. Szatnie, natryski, depozyt – hala sportowa III LO ul. Sobieskiego 20. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione poza depozytem.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego
w kalendarzu Polskiego Stowarzyszenia Biegów lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu.
5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez uczestnika lub korzystania z pomocy, (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
6. Posiłek regeneracyjny po biegu oraz drożdżówka kawa lub herbata w okolicach mety.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu uznane zostanie, w całości lub częściowo, za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

BIEGAJ I ZWIEDZAJ! SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GNIEZNA

Klub Altom © 2021. All rights reserved.